Konsekwencje funkcjonalnegluchota1 - Konsekwencje ubytku słuchu

Jeden z głównych skutków ubytku słuchu leży w zdolności jednostki do komunikacji z innymi. Rozwój języka mówionego jest często opóźniony u dzieci z głuchotą.

Ubytek słuchu i choroby uszu, takie jak zapalenie ucha środkowego, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki dzieci w nauce. Jednak kiedy stwarza się im możliwości do efektywnego komunikowania się z innymi, mogą angażować się w naukę na takich samych zasadach, co ich rówieśnicy. Dzieci z ubytkiem słuchu mogą komunikować się poprzez mówiony/pisany język oraz język migowy.

Konsekwencje społeczne i emocjonalne

Ograniczony dostęp do usług i powszechnej komunikacji, może mieć znaczący wpływ na życie codzienne osoby z ubytkiem słuchu, powodując uczucie samotności, izolacji i frustracji, zwłaszcza u osób starszych. Jeśli osoba z wrodzoną głuchotą została pozbawiona możliwości nauki języka migowego jako dziecko, może czuć się wykluczona z interakcji społecznych.

Konsekwencje ekonomiczne

W krajach rozwijających się, dzieci z ubytkiem słuchu i głuchotą rzadko otrzymują wykształcenie. Dorośli z ubytkiem słuchu mają znacznie wyższą stopę bezrobocia. Wśród tych, którzy są zatrudnieni, w porównaniu z ogółem pracowników, większy odsetek pracuje na niższych stanowiskach. Zwiększenie dostępu do edukacji i rehabilitacji zawodowej, a także zwiększenie świadomości na temat ubytku słuchu i głuchoty, zwłaszcza wśród pracodawców, zmniejszyłoby stopę bezrobocia u tych osób.